Allmänna Villkor Matlagningskurser

I och med bekräftad bokning anses Gästen ha accepterat dessa villkor.    

Bokningen gäller ömsesidigt för såväl Al Dente som Gästen, så snart kursen är betalad eller när Al Dente formellt har bekräftat bokningen.

§1. Betalning

Gästen ska erlägga full betalning före kursstart. Alternativt med värdehandling på plats eller enligt överenskommelse med Al Dente.

§2. Specialkost

Gästen ska meddela eventuella allergier och speciella kostönskemål senast 5 dagar före kursen. Al Dente hanterar dessa genom att i största möjliga utsträckning anpassa maträtterna efter Gästens önskemål, varje deltagare har dock själv huvudansvar för sin egen hälsa. Vid luftburna allergier kan Al Dente inte ansvara för att allergener inte förekommer i lokalerna.  

§3. Förbehåll 

Al Dente förbehåller sig rätten att avvisa sällskap eller deltagare under vissa förhållanden: 

Sällskap eller deltagare som är så påverkade av alkohol eller andra droger att eventet inte kan genomföras på ett säkert sätt.
Sällskap eller deltagare som på annat sätt äventyrar säkerheten i köket för övriga deltagare eller för Al Dentes personal.  
I dessa fall erlägger kursdeltagaren hela sin kursavgift, även vid ej genomförd kurs. 

§4. Klagomål 

Om Gästen har klagomål gällande kursens genomförande ska Gästen i första hand meddela kursledaren detta så att eventuella oklarheter kan lösas omgående. Är detta inte möjligt framförs klagomål skriftligen i efterhand till [email protected]

§5. Ångerrätt 

När du köper en kurs har du 14 dagars ångerrätt enligt distanslagen. Ångerrätten gäller från den dag du bokat och betalat din kursplats. Om du vill ångra ditt köp meddela oss på [email protected]

§6. Force majeure 

I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av hinder utanför Al Dentes kontroll som Al Dente inte kan förväntas räkna med när avtalet ingicks, och vars följder Al Dente inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är Al Dente fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.   

§7. Sekretess 

Parterna åtar sig att behandla villkoren i detta avtal som konfidentiell information. Ingen part ska delge denna konfidentiella information till tredje man, utan skriftligt godkännande av den andra parten